ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

27.09.2012 17:06
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
https://vkluchvashto.mon.bg/

Училището е пилотно и  работи с двадесет и един ученици разпределени в 2 ресурсни групи. По проекта работят двама ресурсни учители, един психолог  и  един логопед.

В началото на учебната година със заповед на директора е сформиран  екип за комплексно педагогическо оценяване към училището. Екипът е съставен от специалисти, които са загрижени за учениците и проявяват компетентност в работата си. Изградено е доверие между учители и родители, чиито цели и задачи са: идентифициране на деца с увреждания;  осъществяване на първична оценка на образователните потребности на ученика; създаване на условия за адаптиране и интеграция на учениците в класа и училището; разработване на индивидуална програма за обучение и развитие на всеки ученик; проследяване динамиката в развитието на учениците; отчитане на резултатите по ИОП ; осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на  учениците; социализация на учениците със СОП в класа и обществото; развитие на индивидуалните възможности на децата и учениците със СОП с цел тяхната личностна ориентация към определени области на човешкото познание и социална практика; привличане и приобщаване на родителската общественост за участие и решаване проблемите на включващото обучение; издигане ролята  и значението на включващото обучение.

В ОУ „ Христо Смирненски” има добре обзаведен ресурсен кабинет  според нуждите на учениците със СОП. Създадени са условия и достъпна архитектурна среда.