"Целодневна организация на учебния процес"

18.09.2012 18:33

 

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06."  -

"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

https://allday.mon.bg/