BG051PO001-4.1.05-0151 - „Бъди приятел”

27.11.2012 16:54

 

Проект BG051PO001-4.1.05-0151„Бъди приятел”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 88 552,64 лв. 
По този проект ще получат допълнително работа и възможност за обучение 17 учители от две училища в града ни, 145 деца ще получат достъп до работа по клубове, възможност за екскурзии и плувно лято.
Ръководител на проекта: Володя Войков, Координатор на проекта: Гюлназ Солакова
Повече информация - https://sf.mon.bg/