Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

27.09.2012 19:49

 

5.2. Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
От началото на учебната 2012-2013г. ОУ „Христо Смирненски” гр. Кубрат стартира проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Продължителността му е 35 месеца. Целта на проекта е подпомагане на целодневната организация на учебния процес I-VIII клас. Целодневната организация в нашето училище създава благоприятни условия за повишаване ефективността на обучението и гарантира качествено усвояване на социалните умения у учениците.
Сформирани са 4 полуинтернатни групи (ПИГ) – 2 в началния етап и 2 в прогимназиален курс. Следобедните часове включват:
обяд и отдих, самоподготовка, дейности по интереси.
Обедното хранене се осъществява в училищния стол. Непосредствено след него, започва организирания отдих, който има за цел децата да се разтоварват. Самоподготовката допринася за правилно и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене и разбиране, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.
Учениците имат възможност да получат системна, квалифицирана помощ от добри специалисти при подготовката на уроците за следващия ден.
Дейностите по интереси са любими за учениците, защото в тях са включени занимания, които не са пряко свързани с часовете за задължителна подготовка.Работи се в пет направления: наука, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
В училище разполагаме с добре обзаведени стаи за занимания по интереси, оборудвани с образователни и занимателни игри. Възпитателната работа във всяка ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време.