Встъпителна пресконференция

26.03.2013 13:26

Стартира работата по Проект BG051PO001-4.1.05-0151 „Бъди приятел”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ОУ ”Христо Смирненски” гр. Кубрат е водеща организация, а СОУ ”Христо Ботев” гр. Кубрат – партньор. По този проект ще работят 17 учители от двете училища и 114  ученици ще получат достъп до работа по клубове, възможност за екскурзии и плувно лято.

На 25.03.2013 г. в ритуалната зала на Читалище „Св.Св. Кирил и Методий”  се проведе официална среща на учителите и учениците, работещи по проекта. Господин Володя Войков – директор на ОУ ”Христо Смирненски” и ръководител на проекта, пожела на всички ползотворна работа. Координаторът на проекта – г-жа Гюлназ Солакова представи презентация, чрез която запозна учениците с екипа от учители и предстоящите дейности и мероприятия.

В ОУ”Христо Смирненски”са сформирани следните клубове:

              „Зелен кът” с ръководител Валентина Борисова

—  „Танцово изкуство” с ръководител Денка Неделчева

—  „Млад журналист” с ръководител Катя Димитрова

—  „Спортен клуб” с ръководител Красимир Иванов

—  „Приложни изкуства” с ръководител Дончо Христов

В СОУ”Христо Ботев” ще функционират:

—  клуб „Театрална студия” с ръководители Пламена Овчарова-Вутова и Нуршен Халилова

—  клуб „Компютърен свят” с ръководител Валентина Димитрова

—  клуб”Толерантност” с ръководител Росица Христова.

Ръководители дейности са: Марина Йорданова, Любка Мишева, Марийка Христова

За летния отдих на децата-участници в проекта се плануват плувно лято и екскурзии:

—  Ученическа екскурзия до с. Иваново – пещера -„Орлова чука“ – крепост Червен с пикник

—  Ученическа екскурзия до Свещари и местността Демир баба

—  Посещение на 3D кино във Варна

—  Еднодневна екскурзия до с. Сребърна и Силистра.

Децата – членове на създадените клубове получиха емблеми с логото на проекта. Учениците се разделиха, очаквайки с интерес предстоящите дейности.

 

                                                        Клуб „Млад журналист”, ръководител Катя Димитрова, проект „Бъди приятел“